Електромагнитна левитация с микропроцесорно управление

Електромагнитна левитация с микропроцесорно управление с PIC16f886. Използва се хол датчик за обратна връзка за измерване разстоянието на левитиращия магнитен обект (трябва предмета да има собствено магнитно поле което да се измерва от датчика). За железен обект трябва да се използва друг датчик за разстояние спрямо бобината - например инфрачервен приемник и предавател от двете страни на обекта, който прекъсва лъча на предавателя повдигайки се нагоре и обратно, пропуска по голям поток инфрачервена светлина отивайки надолу.

 

 

Схема на устройството използвайки взаимозаменяем микроконтролер PIC16F882:

 

#include "d:\shemi\levitator 16f886\levitator886.h"
#include "STDLIB.H"
int pos_i=0;
int Kp=7,Ki=1,Kd=1;
int16 potenciometer;
int16 set_position=750;
int16 position;
signed int16 PWM_d=100;
signed int16 error_now;
signed int16 error_last=0;
signed int16 integral_error=0;
signed int16 iMAX=50,iMIN=-50;
signed int16 differential_error=0;
signed int16 dMAX=10,dMIN=-10;
void settings();
#int_EXT
void EXT_isr(void)
{
//delay_us(100);
if(!input(Pin_b0)){
// setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1); //16khz

set_position=position;
output_toggle(PIN_b3);
}
return;
}

#int_AD
void AD_isr(void)
{
//pos_i++;
//if(pos_i==5)pos_i=1;
position=read_adc(ADC_READ_ONLY);
return;
}

#int_RDA
void RDA_isr(void)
{

}

void main()
{
// setup_oscillator(OSC_8MHZ);
delay_ms(100);
setup_adc_ports(sAN0|sAN1|sAN2|VSS_VREF);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);

setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1); // ~16khz
setup_ccp1(CCP_PWM|CCP_PWM_HALF_BRIDGE|CCP_PWM_H_H|
CCP_SHUTDOWN_ON_INT0|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L);
setup_ccp2(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(500);
set_pwm2_duty(800);
delay_ms(1000);
port_b_pullups (TRUE);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
delay_ms(200);
// enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(INT_AD);
delay_ms(200);
enable_interrupts(GLOBAL);

int i;
int8 analog_input=1; // 0-potentiometer 1-hall
set_adc_channel(analog_input);
delay_us(30);

// settings();
while(true){
output_toggle(PIN_B5);
//if (analog_input==0) {potenciometer = read_adc()/2;analog_input++;}
// position[0]=0;
// for( i=1;i<5;i++){
// position[0]+=Position[i];
// }
// position[0]=position[0]/4;
// set_adc_channel(analog_input);

//printf("%4Ld %4Ld %4Ld \r\n",error_now,position,PWM_d);
//delay_ms(20);
error_now=position-set_position;

//if(error_now>(error_last+dMAX))error_now=error_last+dMAX;
//if(error_now<(error_last-dMIN))error_now=error_last-dMIN;

// integral_error+=(error_now/4);
// if(integral_error>iMAX)integral_error=iMAX;
// if(integral_errordMAX)differential_error=dMAX;
//if(differential_error1000)PWM_d=1000;

// setup_ccp1(CCP_PWM|CCP_PWM_HALF_BRIDGE|CCP_PWM_H_H|
//CCP_SHUTDOWN_ON_INT0|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L);
//set_pwm1_duty(position[0]);// debug na pwm
set_pwm1_duty(PWM_d); // debug na pwm
read_adc(ADC_START_ONLY);
delay_ms(1);
error_last=error_now;

// delay_ms(250);
}

}
void settings(){
char setting_string[20]="";
char *ptr;
long timeout;
timeout=0;
//printf("settings?\n\r"); //stop if there is no terminal
while(!kbhit()&&(++timeout<50000)) delay_us(100);
if(!kbhit()) {
printf("set_position=%Lu Kp=%u Ki=%u Kd=%u \r\n",set_position,Kp,Ki,Kd);
// for kp kd float - printf("set_position=%Lu Kp=%g Ki=%g Kd=%g \r\n",
//set_position,Kp,Ki,Kd);
delay_ms(2000);
return;
}
gets(setting_string);
printf(setting_string);
setting_string="";

printf("set_position:");
gets(setting_string);
set_position=strtoul(setting_string,&ptr,10);
printf(setting_string);

printf("Kp:");
gets(setting_string);
Kp=strtof(setting_string,&ptr);
printf(setting_string);

printf("Ki:");
gets(setting_string);
Ki=strtof(setting_string,&ptr);
printf(setting_string);

printf("Kd:");
gets(setting_string);
Kd=strtof(setting_string,&ptr);
printf(setting_string);
printf("set_position=%Lu Kp=%u Ki=%u Kd=%u \r\n",set_position,Kp,Ki,Kd);
//for float parameter - printf("set_position=%Lu Kp=%g Ki=%g Kd=%g
// \r\n",set_position,Kp,Ki,Kd);
delay_ms(2000);
}

 

Български

Коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.