проект

Компютърно симулиране на електрически системи

Български

Числени методи и моделиране на вериги и полета II

Импулсен резонансен преобразувател

Схемата работи на 20кHz поради което ще бъде разгледано подробно нейното действие в рамките на един период след който процесите се повтарят. Един период е 50ms, съответно полупериода 25ms. За да не съществува момент в който ще бъдат отпушени и двата транзистора (късо съединение за източника Е) всеки един от тях ще бъде отпушен с 1ms по-малко или точно 24ms. Основните процеси в схемата могат да се разделят главно на 6 времеви интервала.

Български

Проектиране на въздушен електропровод

Определяне на физикохимичните параметри на проводник АС 50 (алуминий-стомана) - жички А ( алуминий ) 6х3,20 mm - жички С ( стомана ) 1х3,2 mm - SA=48,3 mm2 – сечение на алуминиевите жички - SC=8 mm2– сечение на стоманените жички - S=56,30 mm2 – общо сечение на проводника - D=9,6 mm - r=0,42 Ω/km - Е0=80900 МРа – модул на линейна деформация - β0=12,4.10-6 МРа – коефициент на линейна деформация - α0=19,2.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение - FR=15965 N – разрушаваща сила за целия проводник - σR=284 MPa – разрушаващо напрежение - (σR)A=160 МРа – якост на опън - n=2 – коефициент на сигурност Други данни: - ЕА=63000 МРа – модул на линейна деформация - ЕС=200000 МРа – модул на линейна деформация - αА=23.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение - αС=12.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение - δА=2700 kg/m3 – специфична маса на алуминия - δА=7800 kg/m3 – специфична маса на стоманата

Български

Усилвател - Аналогова схемотехника

Усилването на електрическите сигнали е основен процес в радиоелектрониката, тъй като сигналите от източниците са слаби и не могат да се използват непосредствено. За усилването на електрически сигнали е характерно следното: - изходната мощност е по-голяма от входната за сметка на захранващият източник; - изходният и входният сигнал трябва да са еднакви по форма, за да се запази информацията, която се съдържа в тях; - отношението на изходния и входния сигнал трябва да е независимо от честотата и амплитудата.

Български
Subscribe to RSS - проект