електропровод

Проектиране на въздушен електропровод

Български

Определяне на физикохимичните параметри на проводник АС 50 (алуминий-стомана)
- жички А ( алуминий ) 6х3,20 mm
- жички С ( стомана ) 1х3,2 mm
- SA=48,3 mm2 – сечение на алуминиевите жички
- SC=8 mm2– сечение на стоманените жички
- S=56,30 mm2 – общо сечение на проводника
- D=9,6 mm
- r=0,42 Ω/km
- Е0=80900 МРа – модул на линейна деформация
- β0=12,4.10-6 МРа – коефициент на линейна деформация
- α0=19,2.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение
- FR=15965 N – разрушаваща сила за целия проводник
- σR=284 MPa – разрушаващо напрежение
- (σR)A=160 МРа – якост на опън
- n=2 – коефициент на сигурност
Други данни:
- ЕА=63000 МРа – модул на линейна деформация
- ЕС=200000 МРа – модул на линейна деформация
- αА=23.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение
- αС=12.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение
- δА=2700 kg/m3 – специфична маса на алуминия
- δА=7800 kg/m3 – специфична маса на стоманата

Subscribe to RSS - електропровод