Безплатна онлайн телевизия

http://nova.bg/live - Нова телевизия http://play.nova.bg/ - записани предавания 

 

http://tv.bnt.bg/bnt2 - БНТ2

http://tv.bnt.bg/bnt3 - БНТ3

http://tv.bnt.bg/bnt4 - БНТ4

http://eurocom.bg/live - Евроком

Undefined

Термоконтрол на вентилатор

Променлив товар с мощен транзистор

LED RGB

Дипломна работа Хибридна система за електрозахранване на домакинство

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европей­ските държави, включително и нашата, нараства. Увеличава се икономическата зависимост на евродържавите от страните - износители на петрол, природен газ и други дефицитни пър­вични енергоизточници. В тази връзка започна подготовката на нова програма за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа. Тя предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници при покриване на енергийните и горивните нужди на евродържавите. В унисон с вече съществуващата и вече новата, още по-строга по­литика на ограничаване на изкопаемите неекологични източници на енергия е и българската вътрешна икономическа политика, която стимулира развитото на сектора на естествено въз­становими енергийни източници.

Undefined

Страници

Subscribe to Martin Nikiforov RSS