Безплатна онлайн телевизия

Undefined

Канал 0

http://cherno-more.tv/ - телевизия Черно Море

http://nova.bg/live/ - Нова телевизия http://play.nova.bg/ - записани предавания

Термоконтрол на вентилатор

Променлив товар с мощен транзистор

LED RGB

Дипломна работа Хибридна система за електрозахранване на домакинство

Undefined

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европей­ските държави, включително и нашата, нараства. Увеличава се икономическата зависимост на евродържавите от страните - износители на петрол, природен газ и други дефицитни пър­вични енергоизточници. В тази връзка започна подготовката на нова програма за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа. Тя предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници при покриване на енергийните и горивните нужди на евродържавите. В унисон с вече съществуващата и вече новата, още по-строга по­литика на ограничаване на изкопаемите неекологични източници на енергия е и българската вътрешна икономическа политика, която стимулира развитото на сектора на естествено въз­становими енергийни източници.

Страници

Subscribe to Martin Nikiforov RSS