Бургас - Burgas

Undefined

Електромагнитна левитация с микропроцесорно управление

Български

Електромагнитна левитация с микропроцесорно управление с PIC16f886.

Three-phase Motor

Undefined

Solar Panel

Undefined

Ebay / Banggood

Undefined

ebay - Green Sports Kite Power Dual Line Stunt Parafoil Parachute For Beginner 2.5M

Arduino Led RGB

Атмосферно налягане

Български

Датчик за налягане bmp085 на Bosch

Антена за цифрова телевизия DVB-T

Български

Как да си направим  антена за приемане на цифрова телевизия в България за жълти стотинки!!!

Безплатна онлайн телевизия

Undefined

 

http://cherno-more.tv/ - телевизия Черно Море

http://www.ataka.tv/ - Алфа тв

http://novatv.bg/live/ - Нова телевизия http://play.novatv.bg/ - записани предавания

Термоконтрол на вентилатор

Променлив товар с мощен транзистор

LED RGB

Дипломна работа Хибридна система за електрозахранване на домакинство

Undefined

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европей­ските държави, включително и нашата, нараства. Увеличава се икономическата зависимост на евродържавите от страните - износители на петрол, природен газ и други дефицитни пър­вични енергоизточници. В тази връзка започна подготовката на нова програма за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа. Тя предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници при покриване на енергийните и горивните нужди на евродържавите. В унисон с вече съществуващата и вече новата, още по-строга по­литика на ограничаване на изкопаемите неекологични източници на енергия е и българската вътрешна икономическа политика, която стимулира развитото на сектора на естествено въз­становими енергийни източници.

Числени методи и моделиране на вериги и полета II

Компютърно симулиране на електрически системи

Български

Импулсен резонансен преобразувател

Български

Схемата работи на 20кHz поради което ще бъде разгледано подробно нейното действие в рамките на един период след който процесите се повтарят. Един период е 50ms, съответно полупериода 25ms. За да не съществува момент в който ще бъдат отпушени и двата транзистора (късо съединение за източника Е) всеки един от тях ще бъде отпушен с 1ms по-малко или точно 24ms. Основните процеси в схемата могат да се разделят главно на 6 времеви интервала.

Проектиране на въздушен електропровод

Български

Определяне на физикохимичните параметри на проводник АС 50 (алуминий-стомана)
- жички А ( алуминий ) 6х3,20 mm
- жички С ( стомана ) 1х3,2 mm
- SA=48,3 mm2 – сечение на алуминиевите жички
- SC=8 mm2– сечение на стоманените жички
- S=56,30 mm2 – общо сечение на проводника
- D=9,6 mm
- r=0,42 Ω/km
- Е0=80900 МРа – модул на линейна деформация
- β0=12,4.10-6 МРа – коефициент на линейна деформация
- α0=19,2.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение
- FR=15965 N – разрушаваща сила за целия проводник
- σR=284 MPa – разрушаващо напрежение
- (σR)A=160 МРа – якост на опън
- n=2 – коефициент на сигурност
Други данни:
- ЕА=63000 МРа – модул на линейна деформация
- ЕС=200000 МРа – модул на линейна деформация
- αА=23.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение
- αС=12.10-6 1/С – температурен коефициент на линейно разширение
- δА=2700 kg/m3 – специфична маса на алуминия
- δА=7800 kg/m3 – специфична маса на стоманата

Усилвател - Аналогова схемотехника

Български

Усилването на електрическите сигнали е основен процес в радиоелектрониката, тъй като сигналите от източниците са слаби и не могат да се използват непосредствено.

За усилването на електрически сигнали е характерно следното:

- изходната мощност е по-голяма от входната за сметка на захранващият източник;

- изходният и входният сигнал трябва да са еднакви по форма, за да се запази информацията, която се съдържа в тях;

- отношението на изходния и входния сигнал трябва да е независимо от честотата и амплитудата.

Subscribe to Martin Nikiforov RSS